Portals
Voor leerlingen en ouders

Informatie

'In deze fase is enige mate van zelfkennis cruciaal: wat vind je belangrijk, wat doe je graag en waar ben je goed in?'
Hans Haarsma - decaan

Het decanaat

Een decaan ondersteunt de leerlingen bij hun studiekeuze. Op de Dalton bemannen dhr H. Haarsma , decaan HAVO-leerlingen, en dhr. P. van den Boom, decaan Vwo-leerlingen, het decanaat.
In het  derde leerjaar doe je mee aan het programma Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). De eerste helft van het derdejaar staat de profielkeuze centraal. Je werkt zelfstandig met het computerprogramma Qompas en ontdektzo welk profiel het best bij jou past. In november krijgen jij en jouw ouders  een voorlichting over het programma Qompas en de ins en outs van vervolgstudies. In februari kies je jouw profiel. Deze keuze voer  je thuis in op de site www.daltondenhaag.dedecaan.net.
Tijdens de tweede rapportvergadering  wordt jouw profielkeuze besproken door het docententeam. Bij twijfel  neemt de mentor contact op met jouw ouders. In de maand april wordt de keuze definitief.

Studiekeuze en beroepsoriëntatie
In de vierde klas is Qompas gericht op de studiekeuze en beroepsoriëntatie. Het vierde en het vijfde jaar werk je weer zelfstandig en onder leiding van de decaan aan opdrachten. De opdrachten staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). De decaan geeft  tijdens de LOB-lessen informatie over de laatste ontwikkelingen in onderwijsland en fungeert als vraagbaak.
Naast opdrachten uit Qompas bezoek je alleen of met andere leerlingen enkele opendagen op hbo’s en/of universiteiten. De eerste open dag bezoeken we gezamenlijk de Haagse Hogeschool (havo) en Universiteit Leiden (vwo). Voor het bezoeken van open dagen krijg je natuurlijk de ruimte.
De decaan van de havo voert bovendien gesprekjes – in groepjes van drie leerlingen –  over hun individuele keuze. De ervaring leert dat het vierde jaar vooral oriënterend is. Beroepsrichtingen verkennen en uitsluiten staan tijdens dit jaar centraal.

Proefstuderen en meeloopdagen
In het vijfde en zesde leerjaar kan je gaan proefstuderen en meeloopdagen volgen. Bij proefstuderen volg je aangepaste colleges en bij meeloopdagen een reguliere schooldag. Met name de meeloopdagen zijn informatief, omdat de leerling daarbij gekoppeld wordt aan een individuele student die veel extra informatie over docenten, het systeem, woonruimte, uitgaan enz. kan verstekken.
In 5 vwo wordt in groepjes met drie leerlingen, onder leiding van de decaan, de mogelijkheden voor vervolgstudies besproken. In  5 havo en 6 vwo vinden individuele gesprekken plaats, waarbij de interesses van de leerling, de mogelijkheden voor vervolgstudie en de kansen op de arbeidsmarkt nog eens tegen het licht worden gehouden. Het aanmelden bij een opleiding vindt plaats op de site www.studielink.nl.

Terug naar overzicht
'Een school met leerlingen, docenten en medewerkers is een gemeenschap en een gemeenschap kan niet zonder afspraken''

De leerlingenraad

Een school met leerlingen, docenten en medewerkers is een gemeenschap en een gemeenschap kan niet zonder afspraken. Goed onderwijs en een veilig en warm schoolklimaat ontstaan immers niet vanzelf. We vragen daarom om vertrouwen in elkaar en om inzet en enthousiasme, maar ook om het nakomen van afspraken en het elkaar op respectvolle wijze aanspreken als afspraken niet worden nagekomen. Het is belangrijk te beseffen dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de leerlingen, hun ouders en docenten/medewerkers. Daarbij is het van belang om te benadrukken dat bij regels en afspraken altijd het redelijk- en billijkheidscriterium geldt: dat is de menselijke maat die verborgen zit in deze statuten en reglementen. In deze stukken zijn de voor onze school meest belangrijke regels opgenomen, maar natuurlijk kan zo’n opsomming nooit volledig zijn, en dat hoeft ook niet. In een schoolgemeenschap als de onze mag van iedereen verwacht worden dat hij of zij daadwerkelijk medeverantwoordelijk kan en wil zijn voor een goede gang van zaken op school. Daarom moet dit reglement gezien worden als een geheugensteun.

Het Schoolreglement voorziet in de alledaagse regels voor leerlingen; de meer formele rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut.
Het reglement en het statuut zijn opgesteld en goedgekeurd door de leden van de MR.  In de MR zitten personeelsleden, leerlingen en ouders. De leerlingen in de MR hebben regelmatig overleg met de leerlingen in de leerlingenraad.

Schoolreglement Leerlingenstatuut Terug naar overzicht
''Dalton spant zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit''

Bart du Chatenier - hoofd financiën en beheer

Financiën

Dalton Den Haag is onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden en hanteert de onderstaande gedragscode wat betreft de schoolkosten:

Algemeen
1. De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders/verzorgers en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.

Vooraf
2. De school bespreekt voorafgaand aan het betreffende schooljaar de hoogte en de ontwikkeling van de totale schoolkosten met de medezeggenschapsraad.
3. In overleg met de oudervereniging wordt er een begroting opgesteld met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage die aan de ouders gevraagd wordt.
4. De school informeert de ouders/verzorgers en leerlingen op een inzichtelijke wijze over de hoogte van de schoolkosten.
5. De school communiceert de hoogte en de opbouw van de schoolkosten via de schoolgids en de website.

Bij de rekening
6. De school stuurt een rekening naar de ouders/verzorgers van de schoolkosten. Er wordt een onderscheid gemaakt in de vrijwillige ouderbijdrage en de verplichte kosten.

Achteraf
7. De school legt binnen redelijke termijn na afloop van het schooljaar rekening en verantwoording af aan de oudervereniging (vrijwillige ouderbijdrage) en de medezeggenschapsraad (totale schoolkosten)
8. Als blijkt dat de gemaakte kosten aanzienlijk lager zijn dan de betaalde bijdrage, verrekent de school dit met de betreffende ouders/verzorgers.

 

De schoolkosten in het brugjaar

Gratis boeken
Boeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal zijn duur. De overheid heeft daar een goede regeling voor getroffen: de schoolboeken en het digitale lesmateriaal in het middelbaar onderwijs worden gratis ter beschikking gesteld. Met uitzondering van leermiddelen die meerdere jaren en eventueel door meerdere kinderen gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken, rekenmachine en een atlas e.d. Deze dienen zelf aangeschaft te worden.

Vrijwillige leermiddelenbijdrage
Op school worden nog andere leermiddelen dan boeken door uw kind gebruikt, zoals het materiaal bij de creatieve vakken, papier ten behoeve van toetsen en proefwerken enz. enz.
Ook worden er kosten gemaakt voor bijvoorbeeld het vak LO (toegang fitness, bowlen, schaatsen, klimmen enz), culturele activiteiten en klassenactviteiten. De kosten hiervan worden niet door de overheid vergoed. Met het bestuur van de oudervereniging is afgesproken dat deze kosten hoofdelijk per leerling worden omgeslagen en éénmaal per jaar worden geïnd, om te voorkomen dat er steeds voor elke activiteit geld aan de leerlingen moet worden gevraagd.
Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 120,- (dit is inclusief € 10 huur van een locker en € 10 printtegoed).
Overigens mogen de schoolkosten nooit een belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom houdt de school zich aan de gedragscode schoolkosten (zie ommezijde).

Bijdrage aan de kennismakingsweek (Putten of Hengelo)
Deelname aan de brugklaswerkweek is in het kader van de kennismaking met het Daltononderwijs verplichte kost. De leerlingen leren tijdens deze week alles over de gang van zaken tijdens de daltonuren, zoals planning, inschrijven, werkoverzichten en takenkaart. Een ander belangrijk aspect is dat de leerlingen uit een klas elkaar – maar natuurlijk ook de mentor en de leerlingmentoren – leren kennen.
(NB: gespreide betaling is mogelijk, voor uitzonderlijke gevallen bestaat er een reductieregeling)

Terug naar overzicht
Pestgedrag wordt op Dalton Den Haag als onacceptabel ervaren
Leerlingen & personeel

Pestprotocol

Pesten is antisociaal gedrag, waarbij het slachtoffer herhaaldelijk en langdurig negatieve handelingen van fysieke of psychische aard ondergaat van één of meerdere pesters. Het pesten kan direct of indirect, opvallend of geniepig, fysiek of verbaal zijn. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen verstrekkend zijn.
Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. Pestgedrag wordt op Dalton Den Haag als onacceptabel ervaren en moet dan ook voor iedereen bespreekbaar gemaakt kunnen worden.
Dalton Den Haag vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/ verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met iedere vorm van pestgedrag en heeft een pestprotocol opgezet om een ieder die bij de Dalton betrokken is daarvoor richtlijnen te geven.

Uitgangspunten:
Dalton Den Haag onderkent het belang van een pestprotocol.
Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat.
Dit protocol bevordert dat de school, medewerkers, leerlingen en ouders de reguliere fatsoensnormen respecteren. In de regel betekent dit dat we respect voor elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.

De gepeste leerling:
Sommige leerlingen lopen de kans meer gepest te worden dan anderen. Dat kan met hun uiterlijk, gedrag, gevoelens en sociale uitingsvormen te maken hebben. Een kind dat wordt gepest , praat er thuis en op school niet altijd over. Redenen hiervoor kunnen zijn: schaamte, het feit dat het probleem onoplosbaar is of het gevoel hebben dat er geklikt wordt.

De pester:
Pesters zijn vaak de sterkeren in hun groep. Zij zijn of lijken populair, maar hebben ook vaak moeite vrienden te maken en te houden. Pesters krijgen vaak andere leerlingen mee, want wie meedoet, loopt zelf de minste kans om slachtoffer te worden. Het tegengaan van pesten is daarom zeker niet alleen in het belang van het slachtoffer.

Preventieve maatregelen Dalton Den Haag:
In de brugklas is er het “pestproject”, waarbij de mentor de omgangsnormen met zijn leerlingen bespreekt. Eén van de doelen van dit project is het bespreekbaar maken van het onderwerp “pesten”. Gedragsafspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met de klas.
In de brugklas wordt tevens via een specifieke theatervoorstelling aandacht besteed aan het digitale pesten en de gevolgen daarvan.
In de hogere leerjaren zal de mentor zo nodig klassikale aandacht aan het onderwerp pesten besteden. Het moet duidelijk zijn dat pesten altijd gemeld moet worden en niet als klikken maar als hulp bieden of vragen moet worden beschouwd.
Tegenwoordig is er jaarlijks een ouderavond over het gebruik van sociale media en internet. Hierbij wordt ook het digitale pestgedrag besproken. De oudervereniging van Dalton Den Haag organiseert deze avond.

Handelwijze bij pesten:
Een leerling die zich gepest voelt, meldt dit zelf bij zijn mentor, de vertrouwenspersoon of de conrector.
Ouders , personeelsleden, leerlingen die pestgedrag signaleren, melden dit bij de mentor of conrector.
In eerste instantie zal de mentor actie ondernemen. De mentor voert een waarschuwend en corrigerend gesprek met de pester en daarna een verzoenend gesprek met het slachtoffer en de pester tezamen. Indien nodig zal contact met de betreffende ouders opgenomen worden.

Indien een mentor daartoe aanleiding ziet, besteedt hij/zij expliciet aandacht aan pestgedrag in een groeps-/ klassengesprek. Hierbij worden de rol van de pester, slachtoffer, meelopers en de uiteindelijke gemaakte afspraak benoemd.
Bij herhaling van pestgedrag zal de conrector erbij betrokken worden. Ouders van de dader en het slachtoffer kunnen voor een gesprek uitgenodigd worden. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen zullen eventuele sancties genomen en oplossingen besproken worden.
De mentor verleent nazorg door met het slachtoffer regelmatig in gesprek te gaan.
De mentor maakt een aantekening van het gesprek of de eventuele vervolggesprekken. De aantekeningen worden bewaard in het leerlingvolgsysteem en doorgeven aan de volgende mentor.

Terug naar overzicht

Vakantieregeling

2019 - 2020

Vakantieregeling

Dalton Den Haag maakt deel uit van de Stichting VO Haaglanden. De nieuwe Onderwijstijdenwet leidt er toe dat de scholen voor voortgezet onderwijs op verschillende momenten vakanties kunnen plannen.
De hieronder gepresenteerde vakantiedagen zijn dus (deels) alleen van toepassing op Dalton Den Haag.

Data vakanties cursus 2019-2020

Zomervakantie22 juli 2019-30 aug. 2019
Prinsjesdag17 sept. 2019Vanaf 11 uur
Belangrijk4T wel les op Rabarber op Prinsjesdagna 12.00 uur
Herstvakantie21 okt. 2019-25 okt. 2019
Kerstvakantie23 dec. 2019-03 jan. 2020
Voorjaarsvakantie24 feb. 2020-28 feb. 2020
Tweede paasdag13 april 2020
Meivakantie20 april 2020-1 mei 2020
Bevrijdingsdag5 mei 2020
Hemelvaart21 mei 2020-22 mei 2020
Belangrijk3T les wel ivm presentatie op vrijdag na Hemelvaart22 mei 2020
Pinksteren01 juni 2020
Zomervakantie20 juli 2020-28 aug. 2020
Terug naar overzicht

Aanvragen luxeverzuim

Indien u voor uw kind een verlofdag wenst op te nemen, moet dit van tevoren worden aangevraagd bij de schoolleiding.
Voor het aanvragen van extra verlof gelden regels.
Deze regels treft u onder andere aan in de folder
Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof “.

Het aanvraagformulier “luxeverzuim en/of verlof” kunt u  hieronder downloaden.
Graag volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde documenten inleveren bij de administratie.

Aanvraagformulier luxeverzuim Terug naar overzicht
Downloads