Portals
Vacatures

Werken in een inspirerende omgeving

VACATURE

Dalton Den Haag is een middelgrote school voor havo-vwo-gymnasium in Den Haag met ongeveer 1000 leerlingen en 100 medewerkers.
Daltononderwijs is bij uitstek eigentijds onderwijs dat leerlingen voorbereidt op actieve deelname aan de maatschappij. We staan voor onderwijs dat leerlingen leert verantwoordelijkheid te nemen, kritische vragen en hulpvragen te stellen, een plan te maken, te reflecteren, te leren van fouten en goed samen te werken. Dezelfde attitude verwachten we van alle medewerkers.

Dalton Den Haag is onderdeel van de Stichting VO Haaglanden. VO Haaglanden heeft de afgelopen jaren ingezet op kwaliteit van de planning & controlcyclus. Werkprocessen en verantwoordingwijzen zijn geprofessionaliseerd en gedigitaliseerd. Daarnaast hebben verschillende wijzigingen op het gebied van financiën plaatsgevonden, bijvoorbeeld de bekostigings- en afschrijvingssystematiek en de wetswijziging vrijwillige ouderbijdragen.

Deze veranderingen vragen op schoolniveau om een doorontwikkeling van de wijze waarop de financiële administratie is ingericht. De werkprocessen binnen de school moeten gestroomlijnd worden. Daarnaast verwachten we van het hoofd financiën strategische input. Samen met de directie denkt het hoofd financiën na over de strategische koers en het beleid voor de middellange termijn en de financiële consequenties hiervan voor de school.  Van het hoofd financiën verwachten wij dat hij/zij toezicht houdt op belangrijke bedrijfsprocessen waarbij financiën een grote rol spelen zoals de huisvesting, de formatie en ICT. Het hoofd financiën valt rechtstreeks onder de rector en werkt nauw samen met de collega die de portefeuille formatie beheert.

Per 1 januari 2023* zijn wij op zoek naar:

Hoofd Financiën (± 0,8 fte)


Werkzaamheden:

 • coördineren en uitvoeren van de jaarlijkse financiële cyclus van de school bestaande

uit de begrotingsvoorbereiding, de managementrapportage en het voorbereiden van de jaarrekening met ondersteuning van medewerker financiën van VO Haaglanden

 • toetsen van beleidsvoornemens op hun financieel-economische consequenties en het aandragen van alternatieven
 • aanvragen en verantwoorden van subsidies (o.a. Nationaal Programma Onderwijs) en doen van aanbestedingen
 • coördineren van diverse bedrijfseconomische projecten op school, waaronder huisvestingsprojecten
 • verstrekken van tussentijdse (management)informatie en doen van tussenrapportages
 • controleren van ingekomen facturen, het coderen ten behoeve van de verwerking in de boekhouding en het zorgen voor een tijdige betaling
 • budgetbewaking
 • voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie
 • zorgdragen voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden
 • zorgdragen voor de inning van ouderbijdragen, cursusgelden, reizen

en het verzenden van nota’s hiertoe en zo nodig rappelleren

 • participeren in stichtingsbreed overleg van financials


Functie-eisen:

 • een relevante opleiding op hbo-niveau
 • ervaring als (financial) controller (bij voorkeur binnen het voortgezet onderwijs)
 • affiniteit/ervaring met huisvesting
 • planmatige, nauwkeurige en gestructureerde werkwijze
 • gesprekspartner voor de stichting, de administratie en de directie
 • zicht op ontwikkelingen die op het voortgezet onderwijs afkomen
 • uitstekende ICT-vaardigheid, ervaring met financiële pakketten
 • oplossingsgerichte, proactieve, flexibele werkhouding

 

Wij vragen iemand die:

 • optreedt als stevige gesprekspartner en op basis van kennis van financieel beleid én het onderwijsveld de schoolleiding adviseert
 • in staat is spelregels te formuleren voor het financieel beleid en toeziet op de uitvoering daarvan
 • in staat tot het voeren van schriftelijke correspondentie met externe partijen
 • het belangrijk vindt zich te ontwikkelen en te professionaliseren
 • in staat is te anticiperen op financiële mee- en tegenvallers en relevante of actuele ontwikkelingen agendeert
 • het leuk vindt om in een dynamische werkomgeving te werken en er plezier in heeft om de werkprocessen op onze school verder te ontwikkelen


Wij bieden: 

 • een school die volop in beweging is, met ambitieuze en lerende collega’s
 • een plek in een gezellig en ondernemend team
 • een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling
 • een salaris in schaal 10/11 CAO VO, afhankelijk van ervaring
 • een betaalde inwerkperiode van drie maanden (werktijdfactor en vorm in onderling overleg)
 • uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 13e maand, collectieve ziektekostenverzekering, pensioenregeling bij ABP)
 • Device in bruikleen
 • ruimte voor persoonlijke ontwikkeling onder andere door een eigen academie ‘de Haagse Onderwijs Academie’
 • vakantiedagen overeenkomstig met de schoolvakanties
 • gratis parkeermogelijkheden bij de school en goede bereikbaarheid met het OV
 • een fijne werkplek in een monumentaal gebouw

 

Reageren:

De school is in verband met de zomervakantie gesloten van 15 juli tot 16 augustus aanstaande.
Voor informatie over de functie kun je vanaf 8 augustus contact opnemen met Arjen Petri, conrector (apetri@daltondenhaag.nl).
Heb je zin om op onze school te komen werken, upload dan je cv met een korte motivatie op Meesterbaan.nl vóór 19 augustus 2022.
De gesprekken zullen in de week van 22 t/m 26 augustus plaatsvinden.

Solliciteren kan uitsluitend via Meesterbaan.nl.

 

*een inwerkperiode per 1 oktober 2022 voor kleinere omvang is wenselijk.

VACATURE
Dalton Den Haag is een middelgrote school voor havo-vwo-gymnasium in Den Haag met ongeveer 1000 leerlingen en 80 docenten. Daltononderwijs is bij uitstek eigentijds onderwijs dat leerlingen voorbereidt op actieve deelname aan de maatschappij. We staan voor onderwijs dat leerlingen leert verantwoordelijkheid te nemen, kritische vragen en hulpvragen te stellen, een plan te maken, te reflecteren, te leren van fouten en goed samen te werken. Dit onderwijs wordt verzorgd door docenten die leerlingen leren hoe dat moet en die zelf ook bekwaam zijn in die vaardigheden. Naast een daltonschool zijn wij een cultuurprofielschool en een school voor tweetalig vwo-onderwijs. Wij zijn per 22 augustus op zoek naar:

Docent wiskunde (tijdelijk; 0,5 fte)

Functieomschrijving
De sectie wiskunde bestaat uit negen docenten. Je wordt lid van een enthousiaste, jonge sectie met leden met zeer gevarieerde interesses. Naast een lesgevende taak hebben de meeste leden ook een begeleidende rol binnen school. Wekelijks is er een sectie-uur ingeroosterd om te kunnen overleggen of samen te werken. Gezamenlijke professionalisering vindt plaats door onder meer het bezoeken van de Nationale WiskundeDagen. De sectie wiskunde werkt met jaarlaagcoördinatoren waardoor er in gezamenlijk overleg een jaarprogramma ligt en proefwerken gecoördineerd worden. Er wordt gewerkt met de methode Getal en Ruimte. In de bovenbouw wordt wiskunde D aangeboden. Daarnaast heeft de sectie een aantal projecten ontwikkeld, zoals het Escherproject en het Pythagorasproject in de onderbouw en het project Anamorfosen in de bovenbouw.

De sectie wiskunde zoekt een ervaren collega die zowel in de onder- als in de bovenbouw les kan geven. Een tto-klas lesgeven kan tot de mogelijkheden behoren. De collega is zelfstandig, initiatiefrijk, teamgericht en in staat het voortouw te nemen. Het spreekt voor zich dat de collega zich kan vinden in de uitgangspunten van daltononderwijs.
In verband met ziektevervanging gaat het om een tijdelijke functie, in ieder geval tot en met de kerstvakantie.


Taakbeschrijving

Het verzorgen van lessen wiskunde in onder- en bovenbouw en alles wat daar mee samenhangt.
Het verzorgen van rekenlessen in de brugklas en 4 havo
Het begeleiden van leerlingen tijdens daltonuren
Het participeren in sectieoverleg
Het coördineren van een jaarlaag

Wij bieden: 

 • een school die volop in beweging is, met ambitieuze en lerende collega’s
 • een plek in een gezellig en ondernemend team
 • een tijdelijke aanstelling in ieder geval tot en met de kerstvakantie
 • de CAO VO is van toepassing. Inschaling vindt plaats op basis van bevoegdheid, expertise en ervaring. De exacte werktijdfactor kan na onderling overleg vastgesteld worden.
 • Device in bruikleen
 • gratis parkeermogelijkheden bij de school en goede bereikbaarheid met het OV
 • een fijne werkplek in een monumentaal gebouw

 

Reageren
De school is in verband met de zomervakantie gesloten van 15 juli tot 16 augustus aanstaande.
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Simone Abbenhuis, plaatsvervangend rector (sabbenhuis@daltondenhaag.nl).
E-mail wordt tijdens de zomervakantie ontvangen, maar niet dagelijks gelezen.

Heb je zin om op onze school te komen werken? Upload dan je cv met een korte motivatie op Meesterbaan.nl vóór 16 augustus 2022.
De gesprekken vinden plaats op 18 en 19 augustus. Het geven van een proefles kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Solliciteren kan uitsluitend via Meesterbaan.nl.